მთავარი
სერვისისაველე ტოპო–გეოდეზიური აზომვები
საველე ტოპო–გეოდეზიური აზომვები

ჩვენი საველე ამზომველებისა და გეოდეზისტა ჯგუფი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

 საველე ტოპოგრაფიული აგეგმვა 1:500-იან მასშტაბში
ასაგეგმი წერტილების კოორდინატების გამოთვლა
გრძივი და განივი პროფილების აგება
 მიწის სამუშაოების მოცულობების გამოთვლა