მთავარი
სერვისიკონსულტაცია
კონსულტაცია

ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ:

 სივრცითი ანალიზის შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში

 პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევაში

 პილოტური და სხვა პროექტების სფეციფიკის შერჩევაში

 სექტორალური და კორპორატიული სისტემების დანერგვაში

 კონსულტაციები ESRI-სა და ERDAS-ის პროგრამულ უზრუნვეყოფასთან დაკავშირებით

 კონსულტაციები ურბნაული და არქიტექტურული დაგეგმარების სამართლებრივი და ნორმატიული უზრუნველყოფის შესახებ