მთავარი
სერვისიფოტოგრამეტრია და დისტანციური ზონდირება
ფოტოგრამეტრია და დისტანციური ზონდირება

ფოტოგრამეტრია:

 აერო და კოსმოსური სურათების ორთოგონალურ პროექციაში მოყვანა
სტერეო გამოსახულებები
ტრიანგულაცია
ციფრული მოდელების შექმნა
სხვადასხვა მასშტაბის რუკების ჩახაზვა


დისტანციური ზონდირება:

აერო და კოსმოსური სურათების დეშიფრირება და ანალიზი