მთავარი
სერვისიურბანული განვითარება
ურბანული განვითარება

კომპანია "გეოგრაფიკი"-ის ერთ-ერთი წამყვანი პროფილია ქალაქგეგმარებითი და ტერიტორიების განვითარების პროექტები.

კომპანიის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი ზრუნავს ყველა საფეხურზე ჩასატარებელ სამუშაოებზე, დაწყებული ტერიტორიის ტოპოგრაფიული აზომვითა და აეროფოტოგადაღებებით, დამთავრებული გენერალური გეგემების შემუშავებით.

მთავარი მიმართულებებია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის გეგმა
დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა
ცალკეული ტერიტორიების განაშენიანების რეგულირების გეგმა
ისტორიული განშენიანების ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა

გარდა ამისა, "გეოგრაფიკი"-ს არქიტექტორთა ჯგუფი კონსულტაციას გაგიწევთ ურბანული და არქიტექტურული დაგეგმარების სამართლებრივი და ნორმატიული უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით.